TERMES I CONDICIONS DEL PLA ESTALVI LLAR

ORGANITZADOR DE LA PROMOCIÓ I AGÈNCIA
L'organitzador de la promoció present és SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (d'ara endavant, SEGURCAIXA ADESLAS o l“Empresa Organizadora”) ") amb domicili al Passeig de la Castellana 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid i amb n.i.f. A-28011864, ha contractat els serveis de Plan & Ahorra Marketing, S.L. (d'ara endavant, PYA Marketing o l “Agència”), amb domicili social al Avenida de la Industria, 6. 28108 Alcobendas – Madrid, amb CIF B-86650751 i l'adreça de correu electrònic info@planahorrohogar.com, amb la finalitat que gestioni l'execució de la promoció.

ÀMBIT GEOGRÀFIC I PERSONAL DEL PARTICIPANT
La promoció es desenvoluparà en territori espanyol i podran participar-hi les persones que hagin rebut la comunicació pertinent per part de l'Empresa Organitzadora incloent-lo a la promoció.

PERÍODE PROMOCIONAL
La durada d'aquesta promoció serà de 12 mesos a partir del mes següent a l'adhesió del client a l'oferta.

CARÀCTER GRATUÏT DE LA PROMOCIÓ
La promoció és gratuïta i no implica en si mateixa un pagament addicional per a l'obtenció del premi, a excepció dels costos propis de les trucades, missatges telefònics, correu electrònic, fax o qualsevol altra comunicació que hagi de realitzar el participant conforme amb el que es disposa als termes i les condicions presents.

COMUNICACIÓ DE LA PROMOCIÓ
L'Empresa Organitzadora comunicarà als participants mitjançant el correu electrònic l'existència d'aquesta promoció, informant-los de les condicions de la mateixa i del lloc d’Internet promocional www.planahorrohogar.com

PREMI
El participant podrà beneficiar-se del reemborsament del 10% de la despesa efectuada en combustible (màxim 12,50 € al bimestre i fins a 75 € l'any), i el reemborsament del 10% del rebut d’aigua (màxim 12,50€ al bimestre i fins a 75€ l’any) sempre que en el moment de la sol·licitud tingui activa la seva pòlissa de Llar Segurcaixa Adelas i estigui subscrit al Pla Estalvi Llar.

 FORMA DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

 1. Als beneficiaris de l'assegurança de cotxe que contactin telefònicament amb SEGURCAIXA ADESLAS o es personin a l’oficina per cancel·lar la seva pòlissa d'assegurança l’equip comercial els oferirà un regal.
 2. El beneficiari de l'assegurança haurà d'acceptar l'oferta.
 3. SEGURCAIXA ADESLAS enviarà als prenedors un comunicat per correu postal que inclourà un enllaç a la pàgina web corresponent al programa i les instruccions per accedir-hi.
 4. El prenedor de l'assegurança, com a usuari del Pla Estalvi Llar podrà beneficiar-se del reemborsament de la seva / es factura / es i / o tiquet / s per part de PYA Marketing  de la manera següent:
 5. - L'usuari pot sol·licitar la devolució equivalent al 10% de la despesa efectuada en el consum de llum i aigua amb un import màxim de 150 € a l'any

  Devolucions en llum *: : El Pla Estalvi Llar li torna el 10% de la teva / es factura / es del consum de llum fins a 75€ a l’any (import màxim bimestral fins a 12,50€).

  Devolucions en aigua *: : El Pla Estalvi Llar li torna el 10% de la teva / es factura / es del consum d’aigua fins a 75€ a l’any (import màxim bimestral fins a 12,50€).

  * Només s'efectuaran devolucions per llum i aigua i no per altres elements addicionals incorporats a la/les factura/es, com per exemple: protecció de pagaments, serveis d’assistència, manteniment o reparacions d’equips, etcètera..

  - Cada usuari podrà sol·licitar la devolució de cada bimestre mentre figuri donat d'alta a la pòlissa de Llar i al Pla Estalvi Llar, sense ser acumulables uns bimestres amb altres, de manera que si un bimestre no se sol·licita la devolució, caduca el dret a obtenir-la, i s'aplica sempre el màxim bimestral.

 6. Els serveis prestats es realitzaran per nombre de pòlisses contractades, de manera que un mateix usuari podrà tenir dret a una devolució bimestral per pòlissa contractada amb SegurCaixa Adeslas sempre que estigui adherida al Pla Estalvi Llar.
 7. L'usuari haurà d'emplenar el formulari de sol·licitud de devolució ubicat a la pàgina del programa www.planahorrohogar.com i enviar-lo per correu postal al Servei d'Atenció al Client de PYA Marketing- Apartat de correus 61075. 28080-Madrid o a l‘adreça de correu electrònic info@planahorrohogar.com juntament amb la / es factura / es de la llum i l’agua.
 8. Les dades del formulari de devolució * que l’usuari ha de facilitar obligatòriament són:
  • Nom i cognoms
  • NIF
  • Correu electrònic
  • Telèfon fix o mòbil
  • IBAN (International Bank Account Number - 24 dígits)
  • L'usuari haurà de marcar al formulari de sol·licitud el tipus de devolució que sol·licita

  * El formulari de devolució no té opció de valor en metàl·lic ni s'oferiran alternatives en metàl·lic. No s'oferiran canvis ni devolucions pel formulari.

 9. Les sol·licituds de devolució s’hauran de presentar fins a 15 dies naturals després de la data de la factura de l'electricitat o d'aigua, independentment del period de consum (mensual o bimestral). De no ser així, la sol·licitud quedarà automàticament anul·lada.
 10. La devolució s'ha de sol·licitar només durant els bimestres naturals en què l'Usuari estigui donat d'alta al programa. L'import màxim de devolució s'abonarà al compte bancari (és imprescindible el Codi IBAN) que hagi facilitat l'Usuari. Les sol·licituds amb dades incompletes quedaran automàticament rebutjades.
 11. Es consideraran incompletes les sol·licituds que no incloguin alguna de les dades descrites als apartats 6. i 7. dels Termes i Condicions presents, com a obligatòries o que aquestes siguin errònies.
 12. Tant en la / es factura / es de llum com d’aigua, el titular haurà de ser l'usuari donat d'alta a la pòlissa d'assegurança de Llar i del Pla Estalvi Llar. A més, la / es factura / hauran de recollir tots els detalls legalment exigibles per a ser considerats vàlids, en els quals hauran de ser clarament visible almenys la data, l'import, el concepte, els impostos exigibles en cada moment i les dades de l'emissor. De no ser així, la sol·licitud quedarà automàticament anul·lada.
 13. La data de la factura de la llum o aigua no pot ser anterior a la data d'alta com a usuari del programa.
 14. Les sol·licituds de devolució de Pla Estalvi Llar només s'abonaran de manera bimestral, independentment de la manera de facturació (mensual o bimestral).
 15. Només s'efectuaran devolucions per llum o aigua i no per altres productes addicionals incorporats a la / es factura / es, com per exemple: protecció de pagaments, serveis d’assistència, manteniment o reparacions d’equips, etcètera.
 16. Cal adjuntar un formulari de sol·licitud de devolució degudament emplenat, a banda de les factures corresponents.
 17. Recomanem que consulti la totalitat dels termes i condicions incloses en aquest document abans d'enviar una Sol·licitud de Devolució.

ANUL·LACIÓ DE SOL·LICITUDS

S'anul·laran les sol·licituds que:

 • No compleixin, o compleixin de manera irregular, els passos de la mecànica de redempció esmentats a l'apartat anterior.
 • Si l'usuari ha rebut l'import màxim bimestral abans de la finalització del bimestre no podrà sol·licitar més reemborsaments fins al bimestre següent.
 • En general, no reuneixin els requisits i condicions esmentats en els Termes i Condicions presents.
 • Enviïn el mateix tiquet o factura duplicada en diferents sol·licituds de devolució, fins i tot si són dos usuaris diferents.
 • Es presentin de manera fraudulenta, que rebin ajuda o avantatge per manipular els tiquets, els comprovants de pagament o les factures.
 • Rebudes fora dels terminis de redempció establerts en els Termes i Condicions presents.

L'anul·lació suposa que l'usuari perdi automàticament el dret a devolució.
El fet de dipositar una carta a Correus o en una companyia de missatgeria no vol dir que la carta arribi al seu destí, per la qual cosa l'Empresa Organitzadora i PYA Marketing no es faran càrrec dels possibles extraviaments. S'aconsella que els enviaments postals es remetin amb justificant de rebut. La data de validesa de les sol·licituds que es rebin per correu postal sempre serà la data del mata-segells, independentment de la data de recepció de la carta.

COM FER UNA RECLAMACIÓ
Si desitja realitzar una reclamació pot posar-se en contacte per telèfon amb el Servei d'Atenció al Client al número 902 55 11 48 - 91 277 76 87 o bé escrivint al Responsable d'Atenció al Client, PYA Marketing, Apartat de correus 61.075, 28080 - Madrid o a l'adreça de correu electrònic info@planahorrohogar.com

El Servei d'Atenció al Client intentarà respondre totes les reclamacions realitzades per escrit el més aviat possible i en un termini màxim de 20 dies. En el cas de les reclamacions efectuades per telèfon s’intentaran resoldre al moment de la trucada, i si no fos possible, en un termini màxim de 20 dies.

RESPONSABILITAT
L'Empresa Organitzadora i l'Agència no es fan responsables de les incidències i successos de tota mena que siguin provocats per una avaria del programa informàtic a causa d'una situació de força major o una causa justificada o raonable (per exemple, la impossibilitat de registrar algun participant, etc ...); ni tampoc de les incidències que tinguin el seu origen en supòsits de força major derivats de causes com ara una avaria a la xarxa telefònica, informàtica o elèctrica provocada per agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics o bé per un funcionament deficient de les companyies subministradores d'aquests serveis).
L'Empresa Organitzadora i l'Agència tampoc es fan responsables de la impossibilitat de registrar algun participant a causa d'un error en la captura de les seves dades personals, com a conseqüència d'escriptures que siguin inintel·ligibles, incompletes, errònies o falses.
En relació amb els materials que puguin remetre els participants en les mecàniques de la promoció (com ara dades, fotografies, relats, vídeos, contestacions sobre marques i en general qualsevol material) l'Empresa Organitzadora es reserva el dret de no publicar i destruir directament qualsevol missatge, relat, fotografia, vídeo o material de qualsevol tipus que, segons el seu criteri, constitueixi o representi una conducta, pensament o activitat il·legal contrarià a la dignitat, el respecte i els drets de les persones, especialment de la dona, o la difusió de la qual pogués infringir drets de tercers o, en general, s’entengui que la seva temàtica no és apropiada per a ser difosa. No es mantindrà correspondència sobre la inclusió, rebuig o supressió dels relats, missatges, fotografies, vídeos, materials o comunicacions. L'Empresa Organitzadora podrà retirar les dades, relats, missatges, fotografies, vídeos, imatges o comunicacions incloses en un web i / o en qualsevol altre suport de recolzament a l'Empresa Organitzadora transcorregut el termini de temps que estimi oportú. 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
SegurCaixa Adeslas, SA d'Assegurances i Reassegurances, com a responsable del tractament, tractarà les dades personals facilitades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts en el marc d'aquesta campanya. Les dades facilitades no seran cedides a tercers. Pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades de SegurCaixa Adeslas en la següent pàgina web: www.segurcaixaadeslas.es/es/proteccion-de-datos. En aquest sentit, la present promoció serà gestionada per PYA Feina Màrqueting, en la seva qualitat de prestador de serveis de SegurCaixa Adeslas, actuant com encarregat del tractament, de manera que, aquesta Agència no tractarà ni conservarà les seves dades amb cap altra finalitat.
Igualment l'informem que l'Agència adoptarà les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, necessàries per garantir la confidencialitat, integritat i seguretat de les dades personals.
Li recordem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en aquest cas, dirigint-se al Servei d'Atenció al Client de Plan y Ahorra Marketing, S.L., Apartat 61.075, 28080-Madrid o bé enviant un correu electrònic a l'adreça info@planahorrotelefono.com, consignant el seu nom i cognoms junt amb còpia del DNI o document anàleg que l'identifiqui.

ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS PRESENTS
La participació en el Pla Estalvi Llar mitjançant la tramesa del Formulari de Sol·licitud de Devolució implica l'acceptació dels Termes i Condicions presents, que estaran a disposició de qualsevol interessat a la pàgina web www.planahorrohogar.com

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Els Termes i Condicions presents estan regits per la Llei espanyola.

Com sol·licitar la devolució

Veure-ho

Preguntes freqüents

Veure-ho

Termes i condicions

Veure-ho